Galatasaray tarafından TFF'ye Gönderilen ihtarname

Yazan: Unknown Yazdığı Tarih: 1 Mayıs 2012 Salı | 16:15

Galatasaray Sportif AŞ'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiği ihtarnameyi yayınlıyoruz.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA,
30.04.2012

Konu: Federasyonunuzca alınacak kararlarda 5894 sayılı yasanın 3.maddesinin (c),(f) ve (g) bentleri hükümleri uyarınca ülkemizin dahil olduğu uluslararası futbol örgütleri talimat ve regülasyonlarının gereklerinin yerine getirilerek; (a)Türk futbolunun ve spor kulüplerimizin gelecekte mağduriyetine yol açabilecek nitelikte idari kararların alınmasına sebebiyet verilmemesi, (b)TFF Genel Kurul’unun almış olduğu kararlara aykırı olarak alınan kararlardan doğacak sorumlulukların hatırlatılması, (c) haksız olarak PFDK ya sevk edilen Şirketimizin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararın tarafınızdan talep edileceği ve (d) hakkınızda her türlü cezai ve hukuki yaptırımın uygulanması için gerekli tedbirlerin alınacağının ihtarı hakkındadır.

Açıklamalarımız:
1) Ülkemiz kamuoyunda “şike soruşturması” olarak adlandırılan bir dizi hukuki ve cezai soruşturma kapsamında düzenlenen savcılık fezlekesi neticesinde, Türk futbolunun hukuki ve idari regülasyonuyla sorumlu olan Başkanlığınızca konu hakkında idari karar verilmesi aşamasına gelinmiştir.

2) Söz konusu kararın verilmesinde Başkanlığınızın sahip olduğu takdir yetkisinin öncelikle FİFA ve UEFA disiplin regülasyonları başta gelmek üzere, 5894 sayılı yasa,Türkiye Futbol Federasyonu Ana Statüsü ve nihayet Futbol Disiplin talimatı hükümleriyle sınırlı bir yetki olduğu ve Başkanlığınızca alınacak her türlü idari kararda söz konusu bu düzenlemeler hiyerarşisine bağlı kalınma yükümü bulunduğu izahtan varestedir.


3) Sayın Federasyonunuzun UEFA ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde UEFA tarafından Sayın Federasyonunuza yazılı bir belge verdiği açıklanmış, bu belgede Futbol Disiplin Talimatının 58. Maddesinin değiştirilebilmesi ve bunun uluslararası normlarda kabul edilebilmesi için TFF Genel Kurulunun onay vermesi gerektiğinin ifade edildiği tüm kulüplerle paylaşılmıştı.

4) Nitekim Sayın federasyonunuz UEFA’nın bu yazısı üzerine 27.01.2012 tarihinde Ankara’da bir genel kurul toplamış ve uzun süren görüşmeler ve tartışmalar neticesinde anılan maddenin değişmemesi yönünde büyük bir çoğunluk kararı alınmıştır.


5) Bu kere 30.04.2012 tarihinde, TFF Genel Kurulunun iradesine ve, kuralları ile uygulamalarına Kanun gereği bağlı olduğunuz UEFA’nın taleplerine aykırı olarak Futbol Disiplin Talimatının 58. Maddesini Yönetim Kurulu kararı alarak değiştirmiş bulunmaktasınız.

6) Bu kapsamda, ülkemiz futbol camiasını ve özellikle de spor kulüplerimizi zaten yeterince mağdur etmiş bulunan söz konusu soruşturma sürecinde yaşanan olumsuz gelişmelerin yanı sıra, Başkanlığınızca konuyla ilgili olarak alınacak olan idari kararda, yukarıda sayılan ulusla arası futbol örgütlerince regüle edilmiş kurallar ile uluslararası uygulama ve teamüllere aykırı bir tutum içine girmesi sebebiyle özellikle de uluslar arası alanda mücadele etmeye aday spor kulüplerimiz başta olmak üzere ülkemizin tüm futbol ve spor camiası büyük bir kaos ve telafisi imkansız zararlarla karşı karşıya kalabilecektir.

7) Sayın Federasyonunuz bununla da kalmayarak Şirketimiz aleyhinde en ufak bir suç unsuru yok iken anlaşılamaz bir biçimde PFDK ya sevk ederek şirketimizin itibarına zarar vermiştir.

Bu itibarla, netice olarak, Başkanlığınızın uluslararası futbol kural, ilke ve uygulamaları ile teamüllere ve ayrıca TFF Genel Kurulunun almış olduğu kararlara aykırı bir karar vermiş olması sebebiyle, yine alacağınız kararlarla Türk futbolunun uluslar arası alanda yaptırımlarla karşılaşması halinde, Galatasaray Sportif ve Sınayi Ticari Yatırımlar A.Ş. ve iştirakleri olarak uğrayacağımız tüm müspet ve menfi zararların Başkanlığınız ve tüm yönetim kurulu üyelerinin şahsi sorumluluğu kapsamında talep edileceği ve ayrıca uluslar arası yükümlere uyulmaması nedeniyle de birer kamu görevlisi olarak görev yapmakta olan tüm yönetim kurulu üyeleri hakkında hukuki ve yasal süreci işleteceğimiz hususunu bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.
Vekili
Av. Mahinur Dengiz